תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר המדריך המקיף לבעיות ברכיים אשר ממוקם כיום בכתובת http://knee-pain.directinfo.co.il (להלן – "האתר"). מפעיל האתר ו/או בעלי הזכויות באתר,מותגים שותפות רשומה ו/או מי מטעמם (יכונו להלן, ביחד ולחוד: "המפעיל") מאשר גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש").

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעיל לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן – "המשתמש"). האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. המידע – כללי

האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוון המפעיל כי המידע יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעיל אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. המפעיל מבהיר בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, מובן שלמפעיל אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין המפעיל ערב למידת הדיוק של מידע זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי על התכנים של צדדים שלישיים לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת.

2. זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן – "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינו של המפעיל ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו למפעיל לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתו הכתובה והמפורשת של המפעיל. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או באתר או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

3. קניין רוחני

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2 לעיל, כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, יהוו את רכושו הבלעדי של המפעיל בלבד, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית. במידה והמדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו למפעיל לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלו את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המפעיל. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם את כל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעיל בכתב מראש. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של המפעיל, בסימני המסחר או במותגים בקשר עם האתר.

4. מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Links)

באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י המפעיל. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד, אין למפעיל שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. המפעיל אינו מתחייב לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

5. חובות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

5.1.המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן.

5.2.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

5.3.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;

5.4.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;

5.5.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; במסירתו מידע/תכנים לאתר, נותן המשתמש למפעיל רשות לעשות שימוש בלתי מוגבל בזמן בתכנים האלה, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, לרבות פרסומם בכל מדיה אחרת (לרבות אתר אחר) הקשור במישרין ו/או בעקיפין לאתר;

5.6.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;

5.7.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של המפעיל. המפעיל ו/או מי שקיבל מהמפעיל הרשאה מפורשת מראש בכתב יהיה רשאי לפרסם באתר מסרים מסחריים (לרבות באמצעות מודעות פרסומת) בכל דרך ואמצעי שהמפעיל יחליט, ואולם מובהר כי המפעיל יהא רשאי בכל עת וללא הודעה מוקדמת למחוק כל מידע מסחרי ומודעה שהתפרסמו בניגוד להוראות הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה, המפעיל לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות והפרסומים שפורסמו באתר.

5.8.המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע.

5.9.המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את המפעיל מכל אחריות בעניין זה.

5.10.המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;

5.11.המשתמש מסכים לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעיל בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע הסכם זה.

5.12.המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעיל, במקרים בהם המפעיל יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהא המפעיל רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המפעיל, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המפעיל ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו.

6. מיאון אחריות

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. המפעיל אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית).

המפעיל אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

אין המפעיל יכול לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו, על האתר על ידי משתמשים אחרים.

האמור בסעיף זה מתווסף לכל אמירה המיוחסת לסיוג אחריות המפעיל בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף הסתייגויות נוספות באשר לאחריותו של המפעיל בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים, אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעולה בלתי מורשה של משתמשים או בכל הקשר אחר, והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.

7. מסירת פרטי התקשרות/פרטיות

7.1 מובהר כי משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך מתן מענה לשאלותיו על ידי המפעיל, עושה זאת על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעיל.

7.2 בכפוף לסעיף 5.12 לעיל ולאמור בו, מתחייב המפעיל שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של המפעיל בקשר עם תפעול האתר. על אף האמור לעיל, מובהר כי המפעיל ישתף פעולה עם כל רשות אכיפה ויציית לכל צו שיפוטי המורה למפעיל לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאי המפעיל להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

8. שונות

8.1 המפעיל שומר לעצמו את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי המפעיל בגין שינויים במידע באתר.

8.2 המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

8.3 המפעיל שומר לעצמו את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

8.4 המפעיל רשאי להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד המפעיל לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

8.5 המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין המפעיל כל קשר יחסים בין המשתמש לבין המפעיל אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

8.6 הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

8.7 היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

היפטרו מכאבי הברכיים שלכם אחת ולתמיד באמצעות טיפול אפוסתרפיה

לקבלת ייעוץ ומבדק הליכה חינם ללא התחייבות מלאו את פרטיכם כאן!